Albrecht Finnema is de boer die de melk levert voor De Fryske. Hij geeft veel ruimte aan de natuur. Zo houdt hij een deel vrij van zijn land als broedgebied voor de weidevogels. In onderstaande video laat Albrecht zien hoe dit stuk natuurland eruit ziet:

In totaal heeft Albrecht 200 melkkoeien plus bijhorend jongvee. De koeien krijgen zoveel mogelijk vers gras en staan zeker de helft van het jaar in de wei. Van de 116 hectare grasland die Albrecht in gebruik heeft is 18 hectare kruidenrijk grasland. Hier krijgen weidevogels de kans om te broeden zoals kievieten, grutto’s, scholeksters, tureluurs en slobeenden.

In het kruidenrijke grasland zijn de laatste jaren verschillende nieuwe planten bijgekomen zoals de ‘gevlekte rietorchis’ en ‘heelblaadjes’. Dit grasland wordt pas gemaaid als Albrecht zeker weet dat er geen nesten en/of kuikens meer zijn. Lang gras is belangrijk voor de vogels; ze kunnen zich erin verstoppen en er zijn veel insecten te vinden.

Hiernaast heeft Albrecht 3 hectare plasdras, een laag deel in het weiland dat onder water is gezet. Dit is belangrijk voor de weidevogels doordat er hier voldoende voedsel is. In de drassige stroken kunnen de vogels gemakkelijk larven, wormen en insecten vinden.

Albrecht zorgt ervoor dat hij een werkwijze heeft die zo dicht mogelijk bij de natuur staat. Bijna 20% van zijn totale land houdt hij vrij voor de weidevogels. Hij maakt vrijwel geen gebruik van bestrijdingsmiddelen en maakt gebruik van groene stroom.

Albrecht: “Voor mij zijn de weidevogels – boerenvogels – verbonden aan het boer zijn. Zonder hen blijft er een manager over. De natuur hoort erbij.”